Gospodarstwo Rybackie Sława

OPŁATY ZA AMATORSKI POŁÓW RYB KUSZĄ W SEZONIE 2014

„ Obwodu Rybackiego Jezior Sława na rzece Obrzyca nr 1”

Metoda połowu Jedno jezioro Cały obwód
Sezon 1 dzień 3 dni 7 dni 14 dni Sezon
Połów ryb kuszą 250,00 35,00 50,00 70,00 120,00 300,00

 

Połów dozwolony jest :

- od 16.05 do 14.10 – W dzień godzinę po wschodzie słońca i godzinę przed zachodem

Doba liczy się od wschodu słońca do wschodu dnia następnego.

WJAZD DO LASU - kontakt z gospodarstwem Tel 607 607 403.

 

Wykaz wód Obwodu Rybackiego Jezioro Sława na rzece Obrzyca nr 1

9 Jezior: Sławskie , Tarnowskie Duże i Małe, Młyńskie (Głuchowskie) Duże i Małe Kuźnickie (Błotne), Brzezie (Radzyńskie) Steklno Górne i Dolne (Droniki i Nowa Rola)

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB KUSZĄ NA TERENIE DZIAŁANIA GOSPODARSTWA RYBACKIEGO SŁAWA SP. Z O.O.

 

I.WSTĘP

 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb kuszą, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad podwodnego połowu ryb za pomocą kuszy i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich uprawiających podwodny połów ryb za pomocą kuszy na wodach Gospodarstwa Rybackiego Sława sp. z o.o. do tego udostępnionych, tak obywateli polskich jak i cudzoziemców. Podwodny połów ryb kuszą może uprawiać tylko osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego i stosowne zezwolenie Gospodarstwa Rybackiego Sława sp. z o.o.

 

II. PRAWA UPRAWIAJĄCEGO ŁOWIECTWO PODWODNE W WODACH GPOSPODARSTWA RYBACKIEGO SŁAWA SP. Z O.O.

 1. Prawo do podwodnego połowu ryb kuszą mają osoby posiadające kartę łowiectwa podwodnego, właściwe zezwolenie i przestrzegające zasad ujętych w niniejszym Regulaminie.

 2. Zasady wydawania kart łowiectwa podwodnego regulują przepisy ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami.

 3. Z obowiązku posiadania karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

 4. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat po zdaniu egzaminu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym.

 

III. OBOWIĄZKI UPRAWIAJĄCEGO PODWODNY POŁÓW RYB KUSZĄ W WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO SŁAWA SP. Z O.O.

 

 1. W czasie uprawiania połowu ryb za pomocą kuszy należy posiadać przy sobie:

  - kartę łowiectwa podwodnego

  - zezwolenie wraz z rejestrem połowu ryb wydane przez Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o.

 2. Łowiący za pomocą kuszy przed zamierzonym rozpoczęciem połowu ze względu na swoje bezpieczeństwo ma bezwzględny obowiązek zasięgnięcia informacji o ewentualnych połowach wykonywanych narzędziami rybackimi na łowisku w Gospodarstwie Rybackie Sława sp. z o.o. pod tel. 607 607 403.

 3. O tym zamiarze powinien on również poinformować właściwego komendanta powiatowego Społecznej Straży Rybackiej – nr tel. przy wykazie łowisk na stronie internetowej Gospodarstwa.

 4. Sprzęt pływający używany przy połowach za pomocą kuszy musi być oznakowany zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym.

 5. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku przez poławiającego na kuszę, pierwszeństwo ma ten łowiący, który przybył na łowisko wcześniej. Przy zajmowaniu miejsca na łowisku, łowiący powinni zachować między sobą oraz innymi osobami, a także od ustawionych w wodzie narzędzi połowowych, odległość minimum 75 metrów.

 6. Obowiązkiem poławiającego ryby za pomocą kuszy jest opuszczenie łowiska, jeśli mają być rozgrywane na nim zawody wędkarskie.

 7. Poławiający za pomocą kuszy ma obowiązek poddania się kontroli przez uprawnione do tego służby przez okazanie dokumentów uprawniających do połowu, służącego do tego sprzętu oraz złowionych ryb. Służbami tymi są Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka, Straż Miejska, Straż Leśna, policja, przedstawiciele Gospodarstwa Rybackiego Sława sp. z o.o.

 8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody, śnięcia ryb, łowiący ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym fakcie Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o., policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

 

IV. ZASADY ŁOWIECTWA PODWODNEGO

 1. Podwodny połów ryb kuszą uprawia się wyłącznie:

a) w okresie od 16 maja do 14 października,

b) w porze dziennej; po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż na godzinę przed zachodem słońca,

c) w wodach Gospodarstwa Rybackiego Sława sp. z o.o. do tego przeznaczonych, których wykaz znajduje się na jego stronie internetowej http://www.gospodarstworybackie.slawa.pl do dnia 30 kwietnia danego roku,

d) kuszą napinaną siłą mięśni, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż trzy ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu

e) w promieniu nie większym niż 50m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru żółtego/czerwonego/pomarańczowego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak jest ustawiony na czas połowu przez osobę dokonującą połowu ryb kuszą,

f) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie,

g) poza wyznaczonymi kąpieliskami

h) poza wyznaczonymi tarliskami ryb

 

V. ZABRANIA SIĘ

1. W trakcie połowu ryb kuszą zabrania się:

a) połowu ryb łososiowatych, węgorzy, chronionych gatunków ryb

b) połowu na szlaku żeglownym

c) połowu w okresie od 15 października do 15 maja

d) połowu przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania w wodzie

 

VI. OCHRONA RYB

1. Obowiązują następujące dolne i górne wymiary ochronne ryb:

- boleń, brzana do 40cm

- certa, karp do 30cm

- kleń, rozpiór, sapa do 25cm

- lin do 30cm

- miętus do 30cm

- okoń, wzdręga do 20cm

- szczupak do 50cm i od 90cm

- sandacz do 50cm i od 90cm

- sum do 70cm

 

2. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

- boleń od 01 stycznia do 30 kwietnia

- brzana, certa od 01 stycznia do 30 czerwca

- miętus od 1 grudnia do końca lutego

- sandacz od 01 stycznia do 31 maja

- szczupak od 01 stycznia do 30 kwietnia

- sum od 01 listopada do 30 czerwca

 

Jeśli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

 

3. Ustala się następujące limity połowowe:

a) w ciągu dnia tj. godzinę po wschodzie i godzinę przed zachodem słońca:

- lin 4 szt.

- leszcz 10 szt.

- karp 3 szt.

- sum 1szt.

- szczupak 2 szt.

- sandacz 2 szt.

- miętus 2 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 sztuk w ciągu dnia.

b) dopuszcza się złowienie i zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie wymienionych powyżej w ilościach nie przekraczających 5kg w ciągu dnia

c) limity połowu nie dotyczą amura białego, krąpia, karasia srebrzystego, tołpygi białej i pstrej

4. Naruszenie powyższych zasad będzie stanowiło podstawę do pozbawienia zezwolenia bez odszkodowania przy równoczesnym zastosowaniu sankcji wynikających z przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami.

5. Podczas zawodów w podwodnym połowie ryb za pomocą kuszy, nie obowiązują żadne inne odstępstwa od powyższych zasad ochrony ryb.

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.