Gospodarstwo Rybackie Sława

GOSPODARSTWO RYBACKIE SŁAWA SP. Z O.O.
UL. ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO 13
67-410 SŁAWA – ZWANYM DALEJ DZIERŻAWCĄ OBWODU
USTANAWIA PONIŻSZY REGULAMIN ZWANY :


REGULAMINEM AMATORSKIEGO POŁOWU 

 

§1

1.    Regulamin  stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkowania w wodach obwodu.
2.    Za wody obwodu przyjmuję się:

 

I. OBWÓD RYBACKI VIII/1 Jezioro Sława na Rzece Obrzyca nr 1

Obejmuje:
Rzeki

 • OBRZYCA od wypływu z j. Sławskiego do j. Rudzieńskiego
 • CZERNICA
 • CIENICA
 • RADZYŃSKA STRUGA z rozlewiskiem (tzw. Kopalnia)

Jeziora

 • SŁAWSKIE
 • TARNOWSKIE DUŻE
 • TARNOWSKIE MAŁE - tylko z brzegu
 • MŁYŃSKIE ( GŁUCHOWSKIE) DUŻE I MAŁE
 • KUŹNICKIE (BŁOTNE) – tylko  z brzegu
 • BRZEZIE ( RADZYŃSKIE) – tylko z brzegu
 • STEKLNO GÓRNE I DOLNE (DRONIKI I NOWA ROLA) – tylko z brzegu

 

II.OBWÓD RYBACKI VIII/2 Jezioro  Rudzieńskie na rzece
Obrzyca nr 2

Obejmuje:
Rzeki

 • OBRZYCA od j. Rudzieńskiego do j. Sławskiego
 • POŁUDNIOWY KANAŁ OBRY  od jazu w miejscowości Łupica do ujścia

Jeziora

 • ORCHOWE (RUDZIEŃSKIE)
 • WILCZE
 • WUSZNO

    
III OBWÓD RYBACKI VIII/14 Jezioro Wojnowskie na Rzece Gniła
Obra nr 2

Obejmuje
Rzeki

 • GNIŁA OBRA od miejscowości Młynisko do ujścia

Jeziora

 • WOJNOWSKIE WSCHODNIE
 • WOJNOWSKIE ZACHODNIE

 

§2

1.    Wędkowanie dozwolone jest tylko i wyłącznie po wykupieniu zezwolenia na amatorski połów ryb w w/w wodach obwodu oraz posiadanie karty wędkarskiej.

2. Wędkowanie dozwolone jest :

 • z brzegu  od 01.Stycznia do 31.Grudnia
 • z łodzi od 15. maja do 11. Listopada od wschodu do zachodu słońca
 • w terminie od 12.listopada do 15.maja wprowadza się kategoryczny zakaz używania wszelkiego sprzętu pływającego do wędkowania.
 • w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia zakaz używania przyponów stalowych oraz używania przynęt spiningowych powyzej 5 cm. długości
 • w okresie zimowym  od 1 grudnia do 31 marca wyłącznie w porze dziennej z pokrywy lodowej 1 wędka lub brzegu 2 wędki
 • w okresie od 01 Kwietnia do 30 Listopada wędkowanie z brzegu dozwolone  jest przez całą dobę
 • doba liczona jest od wschodu słońca do wschodu dnia następnego  - z brzegu 
 • godzinę przed wschodem i godzinę po zachodzie słońca danego dnia – z łodzi 
 • zakaz wędkowania metodą trolingu. Trolling – metoda połowu ryb drapieżnych polegająca na ciągnięciu wędką przynęty na żyłce lub lince za łodzią. Ruch przynęty imituje ruch ryby i prowokuje do ataku.

3.Dzierżawca zastrzega sobie możliwość  zmiany terminów wędkowania z łodzi  w zależności od czynników mających wpływ na cykl rozrodczy (przedłużenie tarła )

4.Podstawą do uprawiania amatorskiego połowu ryb stanowią przepisy zawarte w Regulaminie P.Z.W. za wyjątkiem:

 • płoć – wymiar ochronny 15 cm oraz 20szt/dobę
 • okoń – wymiar ochronny 20cm – 15 szt/dobę
 • sandacz – od 50cm  - 85cm 2szt/dobę
 • szczupak – od 50cm – 90cm 2szt/dobę
 • węgorz, karp , boleń ,sum – 2szt/dobę
 • lin , karaś – 4szt/dobę

 

§3

1. Zezwolenie musi być okazywane na każde żądanie :

 • Państwowej Straży Rybackiej
 • Społecznej Straży Rybackiej
 • Straży Miejskiej
 • Straży Leśnej 
 • Policji
 • Pracownikom Gospodarstwa Rybackiego Sława

2. Służby wymienione w §3 pkt1 mają również prawo do przeprowadzania kontroli siatek na ryby oraz sprzętu wędkarskiego.

 

§4

1.    Za posiadanie ryb:

 • niezgodnie złowionych z regulaminem
 • skłusowanych
 • nie posiadających wymaganego wymiaru ochronnego
 • poza ustalonym okresem ochronnym
 • poza ustalona ilością

Gospodarstwo Rybackie Sława Sp. Z o.o. ustala wartość w wysokości 200 zł (dwieście złoty) za każdą sztukę , w przypadku przekroczenia górnych limitów wymiaru ochronnego ustala się dodatkowo kwotę w wysokości 200zł za każdy przekroczony centymetr.

  
§5

W trakcie  wędkowania  każdy wędkarz który zaczepił lub zauważył sprzęt służący do kłusowania ( sieci, sznury, żaki , pupy itp.) jest zobowiązany do poinformowania dzierżawcy bądź którąś ze służb wymienionych w §3 pkt 1. W takim przypadku wędkarz ma zakaz podejmowania w/w sprzętu z wody.


§6

W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika; sprzęt wędkarski jak i osprzęt ( siatki, podbieraki i podrywki ), pozostawiony bez opieki, a także zagrażający bezpieczeństwu korzystających z wody lub uniemożliwiający wykonywanie pracy Dzierżawcy lub jego pracownikom, oraz podczas kontroli przez służby wymienione w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu  zostanie usunięty.
Usunięty sprzęt będzie do odbioru w Gospodarstwie po uprzednim okazaniu  aktualnego zezwolenia.

 

§7

Wielokrotne lub rażące naruszanie Regulaminu Amatorskiego Połowu dla obwodów rybackich Gospodarstwa Rybackiego w Sławie może skutkować zatrzymaniem zezwolenia na amatorski połów ryb w wodach Obwodu Rybackiego na czas nieokreślony. Uprawnionymi do zatrzymania zezwolenia są: Zarządca akwenu, Straż Rybacka, Policja.

 

Wędkarz ma obowiązek utrzymać czystość na swoim stanowisku  BEZ WZGLĘDU NA TO W JAKIM STANIE JE ZASTAŁ.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019


 

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.