Gospodarstwo Rybackie Sława

1. Położenie

Makroregion: Pojezierze Leszczyńskie

Mezoregion: Pojezierze Sławskie

Wysokość n.p.m.: 59,0  m

Szerokość geograficzna: 51°51,8'

Długość geograficzna: 15°58,8'

Zlewnia: Cienica – Obrzyca

 

2. Dane morfometryczne

Powierzchnia zwierciadła: 91,6  ha

Głębokość maksymalna: 7,5  m

Głębokość średnia: 3,9  m

Długość maksymalna: 2500  m

Szerokość maksymalna: 72,5  m

Linia brzegowa ogółem: 6780  m

 

W okolicy Sławy, na obszarze chronionego krajobrazu, położone jest Jezioro Tarnowskie Duże, które od południowej i południowo zachodniej strony graniczy z wielkim kompleksem leśnym, zwanym Borem Tarnowskim, będącym pozostałością dawnej Puszczy Tarnowskiej, zaś od strony wschodniej z miejscowością Tarnów Jezierny. Do jeziora dopływa okresowo woda z kilku rowów melioracyjnych. Nadmiar wód odpływa kanałem do rzeki Cienicy, co świadczy o tym, że jezioro zasilane jest wodami podziemnymi.

Powstanie zbiornika ściśle wiąże się z okresem Zlodowacenia Bałtyckiego. W tym to czasie misa jeziora uformowała się w kształcie rynny, w której zaczęły się gromadzić wody z topniejących lodów. Na przestrzeni wielu wieków, po stromych zboczach niegdyś opadających ku obecnemu zbiornikowi, tylko na odcinku południowym i południowo zachodnim zachował się wysoki brzeg, zaś przy miejscowości Tarnów Jezierny (strona północna i północno – wschodnia) jest on prawie płaski. W miejscowościach, gdzie do zbiornika dopływają cieki, pobrzeża są niskie i zabagnione.

Roślinność jeziora dzięki sprzyjającym warunkom siedliskowym rozwinęła się dość dobrze. Oczerety rosną praktycznie prawie na całym odcinku linii brzegowej i zajmują około 28% całkowitej powierzchni zbiornika. Najczęściej spotyka się tu trzcinę pospolitą, pałkę wąskolistną oraz oczeret jeziorny. Podobną część powierzchni jeziora (około 27,5 %) zajmują rośliny zanurzone, reprezentowane przez wywłóczniki, jaskra krążkolistnego, rdestnice, rogatki. Przedstawicielem nimfeidów jest tutaj grążel żółty. 

Jezioro charakteryzuje stosunkowo wysoka temperatura wody oraz dobre warunki tlenowe w przydennych warstwach wody. W głębszych i zacisznych miejscach występuje duża ilość osadów dennych o miąższości dochodzącej do 1,0 m.

Jezioro Tarnowskie Duże zalicza się do zbiorników eutroficznych.

W jeziorze żyje m. in.: węgorz, sandacz, szczupak, lin, okoń, leszcz, karp, płoć.

 

Informacje opracowane na podstawie książki „Wody Środkowego Nadodrza” Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, Wojciech Zieleniewski

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.